Velvollisuus osallistua opetukseen ja poissaolot

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
 • oppitunnille ajoissa tuleminen
 • oman ja toisen työn kunnioittaminen
 • työrauhan antaminen
 • annetuista tehtävistä huolehtiminen
 • toisten auttaminen tarvittaessa
 • omista ja yhteisistä työvälineistä huolehtiminen
 • työrauhasta ja turvallisuudesta huolehtiminen opetustilanteessa
 • työskentelytaitojen opettaminen
 • velvollisuus antaa riittävää tukea
 • yhteydenpito kotiin
 • koulutyön tukeminen
 • yhteisen ratkaisun löytäminen ja sen tukeminen ongelmatilanteissa; esim. osallistuminen tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen, osallistuminen oppitunnille

Poissaolot

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
 • pyrkii aktiivisesti selvittämään läksyt poissaolonsa ajalta
 • huolehtii läksyjen tekemisestä vointinsa mukaan
 • poissaolojen seuraaminen
 • luvattomista poissoloista ilmoittaminen kotiin
 • ilmoittamalla ennakoitavista poissaoloista opettajalle ajoissa (esim. hammaslääkärissä käynti).
 • ilmoittamalla sairauspoissaoloista sairastumispäivänä.
 • anomalla opetuksesta vapautuksen ennakkoon opettajalta ja rehtorilta. Hakemuksen opetuksesta vapauttamiseksi myöntää luokan oma opettaja/luokan ohjaaja 0-5 päiväksi. Pidemmät lomat myöntää rehtori.
  Suositellaan, että lomat pidetään koulujen loma-aikoina.

Oppilaan sairastuessa oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä kouluun (luokanopettajan kanssa sovitulla tavalla) ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. Oppilas huolehtii jaksamisensa mukaan koulutehtävistään sairauden aikana. Sairauden jälkeen opettaja selvittää, onko oppilas jäänyt poissaolon vuoksi jälkeen opinnoistaan ja sopii tarvittaessa tukiopetuksen järjestämisestä. Jos oppilaan poissaolojen yhteismäärä ylittää viisitoista vuorokautta lukuvuodessa, oppilaan koulunkäynnin tilannetta arvioidaan yhdessä huoltajan kanssa. Tarvittaessa keskusteluun otetaan mukaan kuraattori tai terveydenhoitaja.

Luvallinen poissaolo: Lomamatkat tulee tehdä ensisijaisesti koulun loma-aikoina. Oppilaan huoltaja pyytää opettajalta (maksimissaan viisi päivää) tai rehtorilta (yli viisi päivää) lupaa poissaoloon ja selvittää poissaolon syyn ja ehdottaa korvaavia järjestelyitä. Anomuslomake on Wilmassa (lomakkeet-kohdassa) tai saatavissa koulusihteeriltä.

Oppilas on velvollinen opiskelemaan vapautuksen aikana koulussa opetellut asiat. Oppilas on velvollinen opettajan harkinnan mukaan osallistumaan esim. rinnakkaisluokkien oppitunteihin taito- ja taideaineissa ennen tai jälkeen vapautusta. Oppilaalle sovitaan ylimääräisiä taito- ja taideaineiden oppitunteja ainakin silloin, kun oppilas on ollut lomamatkoilla lukuvuoden aikana yli viisi vuorokautta.

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan opettaja määrittää työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtavoissa pyritään yhtä enemmän monipuolisuuteen (ryhmätyöt, esitykset, tarkkailutehtävät jne). Monista oppikirjoista puuttuu jopa puolet niistä oppiaineen sisällöistä, jotka Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma sijoittaa ko. vuosiluokalle. Vastaavasti kirjoissa on sisältöjä, joita ei kyseisellä vuosiluokalla opiskella. Lisäksi yhä suurempi osa opiskelusta tapahtuu oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina. 

Moni perhe toivoisi, että pystyisi tekemään opiskeluasiat valmiiksi ennen lomareissua. Tämä on ymmärrettävää, mutta edellä kuvatuista syistä tämä ei ole enää mahdollista kuin korkeintaan taito- ja taideaineissa. Opettaja antaa suuntaviivat opiskelulle (tyyliin ”käsittelemme prosenttilaskuja, suomalaista metsäluontoa ja veden kiertokulkua”), mutta vastuu oppimisen ohjaamisesta on loma-aikana ja sen jälkeen huoltajalla.

Korvaavat tehtävät voivat olla myös sisällöltään erilaisia kuin muun luokan tekemät tehtävät. Esimerkiksi lomamatkalla voi olla mielekästä opiskella äidinkieltä ja vierasta kieltä pitämällä matkapäiväkirjaa. Vapautuksen ajaksi annettujen tehtävät määritellään niin, että oppilaan työmäärä ei ylitä suorittamatta jääneiden oppituntien ja kotitehtävien määrää.

Erillisten tehtävien ym. kontrollointi loman jälkeen kuuluu huoltajilleOpettaja taas arvioi oppimisen osana normaalia oppimisen arviointia.

Huoltaja vastaa siitä, että luvanvarainen poissaolo ei aiheuta tarvetta ylimääräisille tukitoimille koulunkäynnin järjestämisessä.Lomamatkaa varten myönnetty vapautus ei saa aiheuttaa tukiopetus- tai erityisopetustarvetta. Lomamatkan suhteen on tärkeää, että huoltajat valmentavat oppilasta ennen matkaa havaintojen tekemiseen niin, että hän saa matkasta mahdollisimman paljon häntä hyödyttäviä kokemuksia ja elämyksiä.

Poissaolo koulutyöstä koulun edustajana (esim. oppilasurheilukilpailut, oppilaskuntatyö, pääsykokeet )
Oppilas on velvollinen ilmoittamaan luokanopettajalle tulevasta poissaolosta heti, kun se on tiedossa. Oppilaan tulee selvittää poissaolonsa aikana tehdyt tehtävät ja kyseisen päivän kotiläksyt, joko etukäteen tai edustuspäivän jälkeen ja huolehtia niistä luokan-/aineenopettajan kanssa sovitulla tavalla.

Luvaton poissaolo: Mikäli oppilas on poissa koulusta, eikä huoltaja ota yhteyttä kouluun ensimmäisenä poissaolopäivänä, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Opettaja arvioi tilanteen kokonaisuudesta käsin sen, minkälaiset seuraamukset poissaolosta oppilaalle tulee sekä miten väliin jääneet oppitunnit suoritetaan. Mikäli luvattomat poissaolot toistuvat usein, asian käsittelyyn tulee mukaan koulukuraattori. Toistuva myöhästelyon myös luvatonta poissaoloa.