Työtavat

Koulumme erilaisia työtapoja pohdittaessa otetaan huomioon seuraavia asioita:

 • Lapsen kehitystaso: Oppilaan kehitystasoa arvioidaan eri menetelmillä ja niiden perusteella valitaan sopivia työtapoja.
 • Henkisesti turvallinen kasvuympäristö: Ihmisten erilaiset ominaisuudet, kuten persoonallisuus ja kulttuuritausta otetaan huomioon opetuksessa.
 • Yhteisöllisyys: Oppilas kokee kuuluvansa omaan luokkaansa ja kouluumme tasa-arvoisena jäsenenä
 • Tasa-arvo: Oppilaan opetusjärjestelyt eivät saa rajoittaa hänen jatko-opintokelpoisuuttaan. Oppimäärän yksilöllistäminen sovitaan aina erikseen vanhempien kanssa HOJKS- neuvottelujen yhteydessä.
 • Turvallisuus: Oppilaalla on oikeus turvallisiin järjestelyihin. Opettaja on aina vastuussa opetustilanteesta.

Joustavat opetusjärjestelyt

Edellä mainitut periaatteet vaativat kouluyhteisöltä yhteistyötä ja joustavia opetusjärjestelyjä.

Joustavia opetusjärjestelyjä koulussamme ovat mm.

 • Jakotunnit: Luokkien käyttöön suunnataan jakotuntiresurssia eli luokat jaetaan kahteen opetusryhmään. Ryhmäjakojen määrä riippuu vuosittain käytössä olevista resursseista, ryhmän koosta ja ryhmän haastavuudesta. Nämä ryhmät ovat suhteellisen pysyviä, mutta ryhmitystä voidaan myös vaihtaa pedagogisista syistä (esim. eriyttäminen, tukiopetuksen järjestäminen, sosiaalisten taitojen tukeminen).
 • Yhteis- ja samanaikaisopetus: Kaksi opettajaa toimii yhtä aikaa samassa luokassa tai jakaa oppilasryhmän oppimista hyödyttävällä tavalla.
 • Lukuryhmät: Luokka-aste voidaan jakaa ryhmiin lukemisen taitotason perusteella. Ryhmälle tarjotaan omaa tasoaan vastaavaa opetusta. Oppilaiden tasoa arvioidaan säännöllisesti, jolloin ryhmä voi tarvittaessa muuttua.
 • Pienryhmä: Tarvittaessa oppilas saa opetusta pienessä, muutaman oppilaan ryhmässä.
 • Yhteistyö eri opettajien välillä: Oppilaalle voidaan laatia oma henkilökohtainen lukujärjestyksensä, jossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti erityisopettajan, eri opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien / koulunkäyntiavustajien osaaminen.

Valinnaisuus

Koulumme valinnaisaineet on kuvattu koulumme tuntijaossa.

Oppilaan itsenäinen työskentely

Pyrimme opettamaan oppilaille itsenäistä vastuunottoa. Annetun vastuun määrä lisääntyy suhteessa oppilaan kehitystasoon. Työtavoissa tarkoittaa esim. seuraavia asioita:

 • läksy (tai urakka) pidemmäksi aikaa, jolloin oppilaita ohjataan jaksottamaan läksyn tekeminen järkevällä tavalla
 • esitelmät
 • näytelmätunnit
 • ryhmätyöt
 • itsenäinen työskentely esim. mediateekissa tai ATK-luokassa

Retket

Oppimisympäristöt -luvussa on kuvattu mm. mahdollisia retki-, leirikoulu- ja yökouluopetuksen järjestämispaikkoja. Erilaiset retket tarjoavat hyvän mahdollisuuden toteuttaa mm. aihekokonaisuuksien opettamista sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Tällöin on mielekästä järjestää opetus irrallaan normaalista oppitunti – välitunti -vuorottelusta.

Oppilaan työaika ja pitkän työskentelyjaksosta saatava vapaa-aika suhteutetaan niin, että oppilaan työmäärästä tulee kohtuullinen. Lisäksi huolehditaan siitä, että oppilaalla on mahdollisuus kouluruokailuun jokaisena koulupäivänä. Pidempien leirikoulujen ja retkien rahoituksen suhteen toimitaan Jyväskylän kaupungin ohjeiden mukaan.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelman luku 4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Työtavat