Opetussuunnitelmien hierarkkia

Sivusto www.keskipalokankoulu.net sisältää Keski-Palokan koulussa käytettävän opetussuunnitelman. Koulussa käytetään Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa, jota tarvittavilta kohdin on täydennetty koulukohtaisesti. Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa. Perusopetuksen palvelujohtaja hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman, joka sisältää koulun täsmennykset kaupungin opetussuunnitelmaan.

Koulussamme tehtiin ensimmäinen koulukohtainen opetussuunnitelma lukuvuosina 1994 – 1995. Merkittävä vaihe opetussuunnitelmatyössä oli osallistuminen Kehitysvammaliiton Yhdessä kasvamaan -projektiin 2001-2004, jossa sovellettiin osallistavan kasvatuksen ohjelmaa koulun kehittämiseen. Ohjelmassa tutkittiin koulukulttuuria oppilaan, työntekijän ja kodin näkökulmasta. Koulumme kehittämiskohteiksi nousivat oppilaan näkökulmasta sosiaalinen kasvatus, kotien näkökulmasta tiedotus ja henkilöstön näkökulmasta perehdytys. Projektista saatu tutkimustieto ja sen kautta luodut käytännöt näkyvät merkittävästi nykyisessä opetussuunnitelmassamme.

Opetushallitus on antanut Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (2014), johon perustuvat Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma sekä Keski-Palokan koulun opetussuunnitelma. Koulun opetussuunnitelman ei ole tarkoitus toistaa niitä asioita, jotka on määritelty toisaalla.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan osoitteessa https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla. Samassa osoitteessa ovat myös samoja aihealueita koskevat valtakunnallisten perusteiden säädökset.

Kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi olemme rakentaneet koulun sivut sillä tavalla, että käyttäjä pystyy näkemään samalta sivulta koulun opetussuunnitelman, kaupungin opetussuunnitelman ja valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet.

Sivuilla ei ole linkkejä niihin lukuihin, jotka eivät suoraan liity Keski-Palokan koulun toimintaan.