Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Keski-Palokan koulu toimii tuen järjestämisessä perusopetuslain mukaisesti. Lähtökohtana tuen järjestämisessä on huolenpito kaikista oppilaista. Jokaisella oppilaalla on oikeus onnistumiseen, kehittymiseen ja ikäkauden ja edellytysten mukaiseen oppimiseen. Tukea annetaan mahdollisimman varhain tuen tarpeen ilmettyä, ja sen huomaamisesta ja tukitoimien aloittamisesta ovat vastuussa kaikki oppilaan kanssa toimivat opettajat. Perheet voivat ilmaista koululle omat huolensa ja näkemyksensä lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä koskevissa asioissa. Huoltajat osallistuvat tukitoimien suunnitteluun ja arviointiin kodin ja koulun välisissä neuvotteluissa ja muussa yhteydenpidossa. Perusopetuslain mukaan tukea annetaan kolmiportaisesti (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki).

Yleinen tuki

Yleisen tuen tärkeimmät tukimuodot ovat

  • kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • eriyttäminen
  • tukiopetus
  • yhteisopetus
  • joustavat opetusryhmät
  • osa-aikainen erityisopetus

Tuen tarpeen arviointia tehdään jatkuvasti oppimistilanteissa, ja se tehdään yhteistyössä oppilaan opettajien kanssa. Yleistä tukea saavalle oppilaalle voidaan tehdä yleisen tuen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien ja opettajien kesken. Oppimissuunnitelma voi koskea oppimista tai koulunkäyntiä tai molempia. Oppilaan tukijärjestelyistä neuvotellaan ja tiedotetaan oppilaskohtaisesti.

Tehostettu tuki

Tehostettuun tukeen siirrytään, mikäli yleinen tuki yksittäiselle oppilaalle ei riitä. Tuen tarpeen tulee tuolloin olla säännöllistä (esim. osa-aikaista erityisopetusta) tai tukimuotoja tulee olla useita (esim. kodin ja koulun välinen yhteistyö, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon palvelut).

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.

Tehostetun tuen aikana oppimisen tavoitteet ja arviointi määräytyvät yleisopetuksesta käsin, oppiaineita ei yksilöllistetä. Kaikkia yleisen tuen tukimuotoja voidaan edelleen käyttää tarpeen mukaan. Tehostetun tuen aikana oppilaalle tehdään yhdessä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma. Tehostetusta tuesta voidaan siirtyä takaisin yleiseen tukeen tai tarvittaessa erityisen tuen piiriin.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään, mikäli tehostettu tuki ei riitä. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään oppilaan oppimisesta ja/tai koulunkäynnistä pedagoginen selvitys moniammatillisesti (opettajat, ja esim. psykologi, kuraattori). Erityisen tuen päätös edellyttää yleensä aina tehostetun tuen vaihetta, ja senantamisesta tekee hallintopäätöksen rehtori. Tukipäätös on määräaikainen, ja sen tarpeellisuutta tarkistetaan ainakin toisen luokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. Oppimääriä voidaan yksilöllistää vain erityisen tuen päätöksen perusteella, mutta kaikki muutkin tukimuodot ovat edelleen käytössä. Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista suunnitellaan ja seurataan yhteistyössä kodin kanssa laaditunkirjallisen suunnitelman pohjalta (HOJKS).

Keski-Palokan koulun tukijärjestelyt

Oppilaan ja luokan tarvitsemaa tuen määrää ja laajuutta arvioivat luokkaa opettavat opettajat yhdessä jatkuvasti. Samoin yksittäisen oppilaan kohdalla havainnointi, arviointi ja päivittäiset tukitoimet toteutetaan opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien/avustajien välisen yhteistyön keinoilla. Jatkuvaan arviointiin pohjautuva tuen määrä ja laatu voivat vaihdella eri luokkien välillä, samoin se voi vaihdella lukuvuoden sisällä huomattavastikin.

Kaikki tarvitsevat tukea joskus. Tukea oppimiseen voi koulussamme saada omassa luokassa, pienryhmissä tai yksilöllisesti. Myös rinnakkaisluokkien välisiä ryhmittelyjä käytetään eriyttämiseen esim. äidinkielessä ja matematiikassa. Koulussa on ollut jo useita vuosia laajasti käytössä yhteisopetuksen tukimuoto, joka tarkoittaa sitä, että luokanopettaja ja erityisopettaja opettavat samassa tilassa kaikkia luokan oppilaita. Erityisopettajien työnjako on kuvattu henkilökunta -sivulla.

Kahden aikuisen työskentely samojen oppilaiden kanssa on osoittautunut hyväksi keinoksi edistää oppilaiden yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa. Opettajille se on antanut mahdollisuuden suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimista ja koulunkäyntiä toisaalta yksittäisen oppilaan tuen tarpeiden näkökulmasta, toisaalta koko luokan huolenpidon näkökulmasta.

Kevätlukukaudella käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä toisen ja kuudennen luokan oppilaiden erityisen tuen tarpeellisuus sekä uudet pedagogiset selvitykset tarpeen mukaan. Yksittäistä oppilasta koskevista järjestelyistä ja tukimuodoista tiedotetaan vanhemmille tapauskohtaisesti.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki