Oppilaskunta

Perusopetuslain mukaan (Perusopetuslaki §47a) koulun oppilaiden tulee järjestäytyä oppilaskunnaksi. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat tekemään yhteistyötä keskenään, parantaa oppilaiden asemaa koulussa ja edistää harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Keski-Palokan koulun oppilaskunta valitsee oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on opettaa yhteistyötä, kehittää oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan.

Oppilaskunnan hallitus toimii kaikkien oppilaiden äänitorvena koulussa. Oppilaskunnan hallitus ottaa kantaa erilaisiin oppilaita koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Oppilaskunnan hallitus laatii toimintasuunnitelman, jossa ilmenee lukuvuoden aikana toteutettavat tapahtumat. Oppilaat myös järjestävät ja organisoivat tapahtumat ohjaavien opettajien avustuksella. Tärkeänä osana hallituksen toimintaa on myös opetella mielipiteenilmaisua, kokouskäytänteitä sekä vastuunkantamista yhteisistä asioista.

Keski-Palokan koulun oppilaskunnan hallitukseen valitaan kaksi jäsentä jokaisesta luokasta kevätlukukauden alussa. Kukin luokka valitsee edustajansa äänestämällä. Edustajista toinen keskittyy ensisijaisesti liikkuvaksi-toimintaan, mutta molemmat edustajat ovat täysivaltaisia hallituksen jäseniä äänestystilanteissa.

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu aina tarvittaessa ja kokoontuessaan harjoittelee ja käyttää yhteistoiminnalliseen kokoukseen kuuluvia kokouskäytänteitä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu n. kaksi kertaa kuukaudessa, mutta tarvittaessa useammin.

Keski-Palokan koulun vanhempainyhdistys ry on päättänyt, että oppilaskunta voi tilittää tapahtuma- ym. tulojaan vanhempainyhdistyksen tilille ja käyttää näin muodostuneita varojaan oppilaskunnan hallituksen päätöksellä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Oppilaiden osallisuus