Oppilaanohjaus

Keski-Palokan koulussa oppilaanohjauksen tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelutaitoja, tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä pyrkiä mahdollisimman varhaisella puuttumisella ehkäisemään oppimisvaikeuksien syntymistä. Koulussamme oppilaanohjauksesta vastaavat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

Luokilla 1.- 6. ohjausta annetaan pääasiassa eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaan vanhemmille tiedotetaan koulun työtavoista, valintamahdollisuuksista, oppilashuollosta ja muista tukipalveluista.

1-2 luokilla oppilaanohjauksen pääpaino on arkielämän sosiaalisissa tilanteissa sekä oppilaan oppimistaitojen kehittämisessä. 3-6 luokilla korostuu edellisten lisäksi oppilaan ohjaaminen itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä.

Työskentelytaitojen sisältöalueet

 • vastuullisuus omista ja yhteisistä tavaroista
 • vastuullisuus läksyistä ja tehtävistä
 • itsenäisyys päivittäisessä toiminnoissa ja tehtävissä
 • pareittain/ryhmässä työskentely

Sosiaalisen kasvun sisältöalueet

 • kuunteleminen
 • vuorottelu
 • avun pyytäminen
 • avun vastaanottaminen
 • toisten auttaminen ja huomioiminen
 • perustunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen eri tilanteissa
 • tunteen ja teon erottaminen
 • jokaisen hyväksyminen luokkakaveriksi
 • sovussa eläminen
 • riitatilanteiden selvittäminen

Psyykkisen hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen sisältöalueet

 • kulttuuristen erityspiirteiden ja  rajoitusten hyväksyminen koulutyössä
 • omien kokemusten esiintuominen ja arvostaminen koulutyössä
 • omiin kykyihin luottaminen, “minä kelpaan tällaisena”
 • itsensä arvioiminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä

Oppilaanohjauksen tavoitteiden toteutumiseen pyrimme arkipäivän kasvatustilanteissa, eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä sekä koulumme erityisissä painotusalueissa; sosiaalisen kasvatuksen opetusohjelmien toteuttamisessa sekä taidekasvatuksessa.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 13.4.12 Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 14.3.14 Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6