Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa

Keltataustainen teksti ja kuvat ovat osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle.

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitorangaistus tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä.

Kurinpitokeinot ja muut seuraamukset perusopetuksessa

Lisätietoja:

Turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa

Lisätietoja:

Mikäli koululla on lastensuojelulain 25 §:n edellyttämällä tavalla huoli lapsesta, koulu on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen.

Vaaralliset aineet ja esineet

Kaikenlaisten vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen kouluun on kiellettyä esimerkiksi veitset, aseet, laserosoittimet, huumausaineet ja alkoholi. Tupakkatuotteiden osalta toimitaan tupakkalain mukaan.

Mikäli oppilas rikkoo tätä sääntöä, koulu on kaikissa tapauksissa yhteydessä huoltajaan.

Mikäli oppilaan havaitaan olevan päihtyneenä koulussa, koulu huolehtii hänen turvallisuudestaan ja huoltajaa velvoitetaan noutamaan oppilas kotiin.

Aseiden ja huumeiden havaitsemisesta koulu on yhteydessä poliisiin.