Painotukset

“Omin silmin” – taiteellinen toiminta osana Keski-Palokan koulun perusopetusta

“Tarvitsen tarinoita itsestäni. Ilman niitä en ole kukaan. Aineksia tarinoiden rakentamiseen löytyy monesta suunnasta. Kun sukellan taiteeseen, alan leikkien koota yhteen minua lähestyviä tarinoiden palasia. Katoanko taiteesta löytämiini aukkoihin vai löydänkö kodin, jossa osista syntyy kokonainen elämäntarina? Taide ja tarinat ovat paikkoja, joissa voin leikkimällä rakentaa tarinani yhä uudelleen ja koetella sen kestävyyttä: onko tämä tarina todella minun, ja jakavatko muut sen kanssani?”
(Mari Krappala, 2004)

Vuonna 1988 Keski-Palokan koulun henkilökunta valitsi koulun kehittämisteemaksi taiteen ja kulttuurin. Tällä haluttiin tukea koulun me-henkeä ja edistää opetuksen kokonaisvaltaisuutta. Motoksi valittiin: “Pienin askelin koulumme parhaaksi!”

Taiteellisen työskentelyn järjestäminen koulussa vaatii joustavia opetusjärjestelyjä ja jatkuvaa yhteistyötä taidelaitosten ja taiteen asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. Jyväskylän seudun taidemuseot, Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylän sinfonia, Finnkino/ Koulukino, Jyväskylän alueen kirjastot.

Koulussamme toteutetaan taidekasvatusta monella tasolla: oppitunneilla luokkaopetuksessa, koulun omina taideprojekteina, yhteistyöprojekteina taiteilijoiden ja taideinstituutioiden kanssa sekä kerhoina. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden ilmaista itseään taiteen avulla.

Taiteellisessa toiminnassa korostuu prosessin merkitys – opettaja ei vain opeta, vaan tekee ja kokee asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Taiteen luomisprosessissa jokaisella on oikeus kokea asiat omalla tavallaan. Syntyneet kokemukset, muistot ja elämykset synnyttävät uusia tulkintoja ja kuvia.

Tärkein kehittämiskohteemme taiteellisessa toiminnassa on taiteilija-lapsi-yhteistyö. Taiteilijan työskentely koulussamme on enemmän kuin vierailukäynti. Suunnittelemme ja toteutamme projektit yhteistyössä. Taiteilija työskentelee koulupäivän aikana osana koulun muuta opetusta. Yhteistyötaiteilijoita on ollut useita, mutta yli neljännesvuosisadan yhteinen taival meillä on kuvataiteilija Pertti Karjalaisen kanssa.

Taidekasvatuksen tilannetta on viime vuosina merkittävästi parantanut Lastenkulttuurikeskuksen Kulttuuriaitan toiminnan vakiintuminen Jyväskylän alueella. Kulttuuriaitassa kohtaavat lapset, nuoret, opettajat, taiteilijat ja tutkijat. Koulussamme tämä tarkoittaa sitä, että opettajilla on mahdollisuus saada taidekasvatuksen menetelmissä täydennyskoulutusta, oppilaat voivat päästä poikkitaiteellisiin projekteihin tai yksittäinen taiteilija voi tulla kouluun työskentelemään yhdessä luokanopettajan kanssa.

Tunnetaitojen ja yhdessä elämisen taitojen opiskeleminen

Opetamme ja opettelemme tunnetaitoja ja yhdessä elämisen taitoja. Käytössämme on Jyväskylän kaupungin perusopetuksen Hyvinvoinnin vuosikello, jonka tavoitteena on vahvistaa sekä oppilaiden että henkilökunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikki vuosikellon teemat vahvistavat oppilaiden hyvinvointia ja kehittävät heidän mielenterveystaitojaan. Painopiste on tunne-, vuorovaikutus-, sosiaaliset- ja läsnäolotaidoilla, joita harjoitellaan läpi vuoden. Lisäksi käytössämme on Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kiusaamisen vastainen toimintamalli, jossa tutustuminen, ryhmäytyminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen jatkuvat läpi lukuvuoden. Tämän lisäksi olemme hankkineet osaamista mm. kouluttautumalla Lions Quest–kursseilla, joiden materiaalit ovat myös käytössämme.

Lasten sosiaalisia taitoja vahvistetaan myös yhteistyössä oppilashuollon, kaupungin kulttuuri-nuorisopalvelujen sekä seurakunnan kanssa. Lasten sosiaalinen vahvistaminen ja kaveritaitojen tukeminen tarkoittaa sitä, että luokanopettajan avulla kartoitetaan lasten harrastuneisuutta ja kaveritaitoja. Tarvittaessa lapsia ohjataan alueellisiin harrastuksiin ja tarpeen mukaan räätälöidään uusia kerhoja ja pienryhmiä, joissa sosiaalisten taitojen harjoittelu on yhtenä teemana.

Liikkuva koulu -toiminta

Liikkuva koulu -toiminta on yksi keskeinen painopistealue Keski-Palokan koulussa. Olemme olleet toiminnassa mukana vuodesta 2010 ja meidät on palkittu vuonna 2020 valtakunnallisesti Vuoden Liikkuvana kouluna.

Keski-Palokan koulun toiminnassa huomioidaan erilaiset oppilaat ja eritasoiset liikkujat. Koulussamme on sekä kaikille yhteistä että kohdennettua toimintaa erilaisille liikkujille. Liikunnallinen kerhotoiminta ja toiminnallinen opetus ovat iso osa Liikkuva koulu -toimintaa, mutta koulussa järjestetään myös välituntitoimintaa, turnauksia, kisailuja ja kampanjoita. Myös koulupäivän rakenteita ja koulun tiloja on muokattu liikkumiseen kannustaviksi.

Oppilaat ovat Liikkuva koulu -toiminnassa aktiivisessa roolissa. Oppilaskunnan hallituksella on oma toimintasuunnitelmansa, johon Liikkuva koulu -toimenpiteet kirjataan. Jokaiselta 2.-6. -luokalta on oppilaskunnan hallituksessa Liikkuvaksi, joka on oman luokkansa Liikkuva koulu -toiminnan edustaja.

Keski-Palokan koulussa on myös oma liikuntaluokkamalli 3.-6.-luokkalaisille, Joustava liikuntaluokka, joka on toiminut syksystä 2014 saakka. Joustavuus tarkoittaa sitä, että oppilas pysyy oman kotiluokkansa jäsenenä ja työskentelee luokan normaalin tuntimäärän mukaisesti. Tämän lisäksi oppilaalla on ylimääräinen liikuntatunti kaksi kertaa viikossa. Oppilaat valitaan Joustavalle liikuntaluokalle pääsykokeilla.

Oppilasurheilu on olennainen osa Keski-Palokan koulun Liikkuva koulu -toimintaa. Pyrimme osallistumaan Palokan paikalliseen ja Jyväskylän kaupungin kilpailutoimintaan aktiivisesti. Näiden lisäksi meillä on paljon oman koulun luokkien välistä turnaustoimintaa, esimerkiksi futsal- ja Fireball-turnaukset.

Näillä toimenpiteillä, laadukkaan liikunnanopetuksen lisäksi, pyrimme tuomaan jokaisen oppilaan koulupäivään lisää liikettä.