Painotukset

“Omin silmin” – taiteellinen toiminta osana Keski-Palokan koulun perusopetusta

“Tarvitsen tarinoita itsestäni. Ilman niitä en ole kukaan. Aineksia tarinoiden rakentamiseen löytyy monesta suunnasta. Kun sukellan taiteeseen, alan leikkien koota yhteen minua lähestyviä tarinoiden palasia. Katoanko taiteesta löytämiini aukkoihin vai löydänkö kodin, jossa osista syntyy kokonainen elämäntarina? Taide ja tarinat ovat paikkoja, joissa voin leikkimällä rakentaa tarinani yhä uudelleen ja koetella sen kestävyyttä: onko tämä tarina todella minun, ja jakavatko muut sen kanssani?”
(Mari Krappala, 2004)

Vuonna 1988 Keski-Palokan koulun henkilökunta valitsi koulun kehittämisteemaksi taiteen ja kulttuurin. Tällä haluttiin tukea koulun me-henkeä ja edistää opetuksen kokonaisvaltaisuutta. Motoksi valittiin: “Pienin askelin koulumme parhaaksi!”

Taiteellisen työskentelyn järjestäminen koulussa vaatii joustavia opetusjärjestelyjä ja jatkuvaa yhteistyötä taidelaitosten ja taiteen asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. Jyväskylän seudun taidemuseot, Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylän sinfonia, Finnkino/ Koulukino, Jyväskylän alueen kirjastot.

Koulussamme toteutetaan taidekasvatusta monella tasolla: oppitunneilla luokkaopetuksessa, koulun omina taideprojekteina, yhteistyöprojekteina taiteilijoiden ja taideinstituutioiden kanssa sekä kerhoina. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden ilmaista itseään taiteen avulla.

Taiteellisessa toiminnassa korostuu prosessin merkitys – opettaja ei vain opeta, vaan tekee ja kokee asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Taiteen luomisprosessissa jokaisella on oikeus kokea asiat omalla tavallaan. Syntyneet kokemukset, muistot ja elämykset synnyttävät uusia tulkintoja ja kuvia.

Tärkein kehittämiskohteemme taiteellisessa toiminnassa on taiteilija-lapsi-yhteistyö. Taiteilijan työskentely koulussamme on enemmän kuin vierailukäynti. Suunnittelemme ja toteutamme projektit yhteistyössä. Taiteilija työskentelee koulupäivän aikana osana koulun muuta opetusta. Yhteistyötaiteilijoita on ollut useita, mutta yli neljännesvuosisadan yhteinen taival meillä on kuvataiteilija Pertti Karjalaisen kanssa.

Taidekasvatuksen tilannetta on viime vuosina merkittävästi parantanut Lastenkulttuurikeskuksen Kulttuuriaitan toiminnan vakiintuminen Jyväskylän alueella. Kulttuuriaitassa kohtaavat lapset, nuoret, opettajat, taiteilijat ja tutkijat. Koulussamme tämä tarkoittaa sitä, että opettajilla on mahdollisuus saada taidekasvatuksen menetelmissä täydennyskoulutusta, oppilaat voivat päästä poikkitaiteellisiin projekteihin tai yksittäinen taiteilija voi tulla kouluun työskentelemään yhdessä luokanopettajan kanssa.

Tunnetaitojen ja yhdessä elämisen taitojen opiskeleminen

Kehittäessämme kouluamme Osallistavan kasvatuksen ohjelman mukaisesti oppilaiden näkökulmasta keskeiseksi koulun kehittämisen teemaksi nousi sosiaalinen kasvatus. Olemme hankkineet osaamista mm. kouluttautumalla Lions Quest- ja Toimiva koulu –kursseilla. Käytämme opetuksessamme Lions Quest –materiaaleja tai Tunnemuksu –ohjelman materiaaleja. Opetamme ja opettelemme tunnetaitoja ja yhdessä elämisen taitoja.

Lasten sosiaalisia taitoja vahvistetaan myös yhteistyössä kaupungin kulttuuri-nuorisopalvelujen kanssa. Lasten sosiaalinen vahvistaminen ja kaveritaitojen tukeminen tarkoittaa sitä, että luokanopettajan avulla kartoitetaan lasten harrastuneisuutta ja kaveritaitoja. Tarvittaessa lapsia ohjataan alueellisiin harrastuksiin ja tarpeen mukaan räätälöidään uusia kerhoja ja pienryhmiä, joissa sosiaalisten taitojen harjoittelu on pääteemana.

Joustava liikuntaluokka (luokat 3-4 ja 5-6)

Koulussamme on toiminut joustava liikuntaluokka syksystä 2014 saakka. Ryhmä on erikseen 3-4 -luokkalaisille sekä 5-6 -luokkalaisille. Joustavuus tarkoittaa sitä, että oppilas pysyy oman kotiluokkansa jäsenenä ja työskentelee luokan normaalin tuntimäärän mukaisesti. Tämän lisäksi oppilaalla on ylimääräinen liikuntatunti kaksi kertaa viikossa.

Oppilaat luokalle valitaan pääsykokeilla. Kokeissa mitataan lapsen motorisia perustaitoja ja -kykyjä. Testi ei siis perustu minkään lajitaidon testaamiseen. Testien perusteella mukaan otetaan 20 oppilasta kumpaankin ryhmään (10 tyttöä ja 10 poikaa). Valitulta edellytetään sitoutumista lukuvuodeksi kerrallaan. Näillä tunneilla ei keskitytä lajitaitoihin, vaan valmennus perustuu yleismotorisiin harjoitteisiin ja oppilaiden motoristen perustaitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen.