Yhteistyö erilaisten julkisten palveluiden kanssa

Koulu työskentelee yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Kulttuurialaan liittyvät yhteistyömuodot on kuvattu kulttuuri- ja taiteilijayhteistyö -luvussa.

Jyväskylän kaupunki

Keski-Palokan koulu on osa Jyväskylän kaupunkia. Tämän vuoksi on luontevaa, että koulu tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tukitoimintojen (kiinteistöjen korjaus, liikenneväylien rakentaminen, ATK-palvelut jne) suhteen toiminta on niin monimuotoista, että sitä ei ole mielekästä tässä kuvata. Kuvaamme yhteistyö-osiossa koulun ydintoiminnan kannalta keskeisimpiä yhteistyömuotoja ja -kumppaneita, kuten esiopetus, muut Palokan koulut, kirjasto ja nuorisopalvelut).

Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö (Palokan koulujen yhteistoimintasuunnitelman mukaan)

Palokan alueen koulut tekevät yhteistyötä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Lasten sosiaalisen vahvistumisen tukemiseksi käytetään Youth Against Drugs ry:n Ehkäisevän työn mallia. Malliin liittyvät useilla kouluilla tehdyt harrastus- ja sosiaalisten taitojen kartoitukset, joiden pohjalta oppilaita ohjataan mahdollisuuksien mukaan ohjattuun harrastustoimintaan. Kartoitusten pohjalta pyritään myös räätälöimään sellaista pienryhmätoimintaa, jolle näyttäisi olevan tarvetta.

Nuorisopalvelut on myös mukana kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämisessä ja vanhemmuuden tukemisessa järjestämällä alueella mm. osallistavia vanhempainiltoja ja mahdollistamalla osaltaan vanhempi-lapsitoimintaa koulujen tiloissa. Oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun nuorisotoimi on osaltaan tukemassa nivelvaihetta yhteistyössä koulujen kanssa.

Nuorisopalvelut on mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Lisäksi nuorisotoimi ilmoittaa kouluille toimintamuodoistaan, käy pitämässä päivänavauksia alueen kouluilla ja on mukana luokkaretkien ym. tapahtumien toteutuksessa ja valvonnassa tarpeen mukaan.

Jyväskylän seurakunta

Jyväskylän evankelis-luterilaisen seurakunnan ja erityisesti Palokan seurakuntapiirin kanssa teemme yhteistyötä evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen sisällöissä (mm. seurakunnan toimintaan tutustuminen), tapahtumissa (esim. pääsiäisvaellus), juhlissa (joulu-, pääsiäis- tai kevätkirkko) sekä säännöllisin väliajoin pidettävissä päivänavauksissa.

Lisäksi koulu tekee yhteistyötä mm. seurakunnan syrjäytymistä ehkäisevien projektien yhteydessä.

Poliisi

Poliisi antaa koululle virka-apua esim. oppituntien pitämisessä (liikenne-, päihde- ja laillisuuskasvatus). Poliisi voi osallistua myös erilaisiin teemapäiviin sekä pitää vanhempainiltoja. Lisäksi poliisi avustaa mm. koulukuljetuksiin liittyvissä matkanmittauksissa tarvittaessa.