Oikeudet ja velvollisuudet

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Lait ja asetukset

Perusopetuslaki ja perusopetusasetus

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

Kasvatuskeskustelu

35 a § Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Oppilaan oikeudet

Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on työpäivinä oikeus saada
opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta.
16§ Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea
tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.
17§ Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus
saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Oppilaan velvollisuudet

35 § Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
36 § Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti.
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunninjäljellä olevaksi ajaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
Opettajat päättävät luokasta poistamisesta, jälki-istunnosta ja tehtävien
suorittamisesta. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori.